V70(285)リセット

OIL RESET

V70(285) メンテナンス/オイルリセット

1.「作業サポート」をタップ

2.「メンテナンス/オイルリセット」をタップ

3.「VOLVO」をタップ

4.「ソフトウェアリセット」をタップ

5.「自動検索」をタップ

6.「OK」をタップし作業終了